Thư ngỏ
  Ngày đăng : 02/10/10 10:10 am
Hưởng ứng lời kêu gọi đầu tư của nước CHXHCN Việt Nam và góp phần vào nền phát triển của kinh tế Việt Nam. Công ty TNHH CN HUNG YIH được thành lập từ năm 2000 với 100% vốn đầu tư nước ngoài( Đài Loan).

Ñeå kieåm soaùt chaát löôïng saûn phaåm vaø lòch trình saûn xuaát, coâng ty chuùng toâi ñaõ ñaàu tö maïnh trong vieäc laép ñaët caùc thieát bò xöû lyù toøan dieän treân caùc daây chuyeàn Saûn xuaát . Quy trình saûn xuaát daây ñieän hoøan chænh töø khaâu keùo daây ñoàng, uû noùng ñeán vieäc xe daây …Vieäc kieåm tra chaát löôïng ñöôïc tieán haønh chaët cheõ xuyeân suoát töøng coâng ñoaïn trong quy trình saûn xuaát. Ngoøai ra, heä thoáng saûn xuaát thoáng nhaát naøy taïo ra 1 lòch trình saûn xuaát linh hoïat vaø cho pheùp chuùng toâi ruùt ngaén ñöôïc thôøi gian giao haøng maø vaãn ñaûm baûo chaát löôïng cao.

Phöông chaâm saûn xuaát cuûa chuùng toâi laø khaúng ñònh mình thoâng qua saûn phaåm chaát löôïng cao cuûa coâng ty vaø ñoäi nguõ nhaân vieân phuïc vuï nhieät tình, heä thoáng maùy moùc kieåm tra hieän ñaïi nhö: maùy thöû söùc keùo, maùy kieåm tra ñoä laõo hoùa,…Ñeán vôùi coâng ty chuùng toâi,quùy khaùch haøng yeân taâm veà chaát löôïng vaø haøi loøng vôùi giaù caû.

Chuùng toâi muoán ñoùng goùp moät phaàn vaøo söï thaønh coâng cuûa khaùch haøng vì söï thaønh coâng cuûa khaùch haøng cuõng chính laø söï thaønh coâng cuûa chuùng toâi!

 

 

Giới thiệu

Hưởng ứng lời kêu gọi đầu tư của nước CHXHCN Việt Nam và góp phần vào nền phát triển của kinh tế Việt Nam. Công ty TNHH CN HUNG YIH được thành lập từ năm 2000 với 100% vốn đầu tư nước ngoài( Đài Loan).

Chi tiết

Vào tháng 10 hàng năm công ty tham gia hội chợ triển lãm Giảng Võ.Tại đây công ty có dịp quảng bá sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu dùng và các công ty đối tác .Năm nay bắt đầu từ ngày 19/10/2011 đến hết ngày 24/10/2011. Mấy năm qua việc tham gia hội chợ triển lãm đã mang lại những thành quả tích cực,các khách hàng trong và ngoài nước biết đến HUNG YIH nhiều hơn và sủ dụng sản phẩm của HUNG YIH như một phần tất yếu trong hệ thống sản phẩm của mình. Công ty chúng tôi xin cảm ơn hơn 200 quý khách hàng đã tín nhiệm sử dụng sản phẩm của chúng tôi .Mặt hàng các loại dây điện của chúng tôi sẽ ngày một phát triển và giữ vững niềm tin trong lòng quý khách hàng!

Chi tiết

Tin tức

Liên kết web

Gia dong

Sơ đồ đường đi

Công ty TNHH CN HUNGYIH(VN)